Return to BDAT index
1 bf07150100_0010 82 来村子里做什么?
2 bf07150100_0020 82 你知道弥先村的别名吗
3 bf07150100_0030 82
4 bf07150100_0040 82 英雄之村[ML:Dash ]
5 bf07150100_0050 82 英雄[ML:Dash ] 咦?
6 bf07150100_0060 82 没错
7 bf07150100_0070 82 弥先村是 流浪至此的阿德尔建立的村庄
8 bf07150100_0080 82 大战之后 阿德尔将守护村子的任务 交付于我 我也在此住下
9 bf07150100_0090 82 这村子还有这样的秘密?
10 bf07150100_0100 82 你认为我是在守护什么?
11 bf07150100_0110 82 难道是[ML:Dash ]
12 bf07150100_0120 82 走这边