Return to BDAT index
1 bf03320100_0010 82 哦?
2 bf03320100_0012 82 这里看起来像是剧场啊?
3 bf03320100_0020 82 嗯 我的朋友
4 bf03320100_0022 82 是这个剧团的团长
5 bf03320100_0030 82 哦[ML:Dash ] 剧团啊
6 bf03320100_0040 82 现在这个时候[ML:Dash ]
7 bf03320100_0050 82 正在演出吗 顺便去看一下表演吧
8 bf03320100_0060 82 『英雄阿德尔的一生』 看起来还挺有意思啊
9 bf03320100_0070 82 我都没看过戏剧呢
10 bf03320100_0080 82 虎也没有嗼
11 bf03320100_0090 82 进去吧 客人应该很多 在里面可要安静点哦
12 bf03320100_0100 82 好~
13 bf03320100_0110 82 嗼~