Return to BDAT index
1 bf03060100_0010 82 [ML:undisp ]
2 bf03060100_0020 82 好痛啊[ML:Dash ]
3 bf03060100_0030 82 焰 你们在哪里
4 bf03060100_0040 82 在 在这里[ML:Dash ]
5 bf03060100_0050 82 没事吧?
6 bf03060100_0060 82 嗯 我没事
7 bf03060100_0070 82 好痛[ML:Dash ]
8 bf03060100_0080 82 嗼~
9 bf03060100_0090 82 看来大家都没事
10 bf03060100_0100 82 话说 这又是被什么 庞然大物给吞进肚里了吗
11 bf03060100_0110 82 这里是哪里嗼?
12 bf03060100_0120 82 英维迪亚[System:Ruby rt=阿鲁斯 ]巨神兽[/System:Ruby] 的内部
13 bf03060100_0130 82 嗼嗼!
14 bf03060100_0140 82 看那里
15 bf03060100_0150 82 总感觉这地方有些恶心嗼
16 bf03060100_0160 82 我们也会变成那样吗
17 bf03060100_0170 82 别说啦 真是不吉利
18 bf03060100_0180 82 各位 去找出口吧?
19 bf03060100_0190 82 我听说英维迪亚的城镇 是在它背上的
20 bf03060100_0200 82 希望能够尽快走到那里
21 bf03060100_0210 82 是啊 赶快离开这里吧
22 bf03060100_0220 82 那里
23 bf03060100_0230 82 [ML:undisp ]
24 bf03060100_0240 82 刚才有什么闪了一下嗼 有人在那里嗼
25 bf03060100_0250 82 怎么可能? 你看错了吧?
26 bf03060100_0260 82 没有看错嗼 在忽悠~忽悠地动嗼
27 bf03060100_0270 82 忽悠~忽悠? 难道是鬼火吗~
28 bf03060100_0280 82 别 别说这种话题啊
29 bf03060100_0290 82 怎么了尼娅 你居然会害怕?
30 bf03060100_0300 82 我 我的意思是这太无聊了 又不是小孩子!
31 bf03060100_0310 82 真的在害怕啊 这样啊 尼娅害怕鬼魂啊
32 bf03060100_0320 82 好烦呐[ML:Dash ] 咦 焰呢?
33 bf03060100_0330 82
34 bf03060100_0340 82 焰不见了
35 bf03060100_0350 82 咦 刚才还在那里的[ML:Dash ] 焰 焰
36 bf03060100_0360 82 叫我吗
37 bf03060100_0370 82 呜哇
38 bf03060100_0380 82 你 你干什么啊 别干这种事啊
39 bf03060100_0390 82 哪有干什么 就是去那里检查了一下
40 bf03060100_0400 82 怎么了?
41 bf03060100_0410 82 呵呵呵
42 bf03060100_0420 82 笑什么啊
43 bf03060100_0430 82 没有 没笑什么啊?
44 bf03060100_0440 82 可恶[ML:Dash ]
45 bf03060100_0450 82 哦 这下就亮多了
46 bf03060100_0460 82 花也来帮忙嗼
47 bf03060100_0470 82 变得更亮了嗼
48 bf03060100_0480 82 焰和花真能干啊
49 bf03060100_0490 82 相比之下 我家的白虎就[ML:Dash ]
50 bf03060100_0500 82 实在惭愧[ML:Dash ]
51 bf03060100_0510 82 好了 这么亮就不用害怕了 去找出口吧
52 bf03060100_0520 82 噢!