Return to BDAT index
1 bf01090100_0010 82 [ML:Dash ]莱克斯
2 bf01090100_0020 82 普宁先生 好久不见了
3 bf01090100_0030 82 你还是这么活蹦乱跳[ML:Dash ] 不对 活力十足嗼
4 bf01090100_0040 82 还好啦 说吧 有什么事? 新工作?
5 bf01090100_0050 82 差不多就是这个意思嗼 话说 莱克斯
6 bf01090100_0060 82 我记得你是利贝拉里塔斯岛屿群的 弥先村出身的嗼?
7 bf01090100_0070 82 嗯 是啊 怎么了?
8 bf01090100_0080 82 最好赶快去一趟会长室嗼
9 bf01090100_0090 82 咦 为什么?
10 bf01090100_0100 82 巴恩会长有事找你嗼
11 bf01090100_0110 82 会长有事找我?